ایلام بیدار00:23 - 1402/08/26
بشنویم؛

هر روز یک صفحه از قرآن کریم

آیات 225 تا 230سوره بقره را با هم می‌شنویم.

به گزارش ایلام بیدار، آیات 225 تا 230سوره بقره را با هم می‌شنویم.