ایلام بیدار00:05 - 1403/04/21
بشنویم؛

هر روز یک صفحه از قرآن کریم

آیات 17 تا 24 سوره بقره را با هم می‌شنویم.

به گزارش ایلام بیدار، آیات 17 تا 24 سوره بقره را با هم می‌شنویم.