کد مطلب: 30547
تاریخ انتشار : 1396-10-07 07:17
در نهم دیماه 88ودرفصل نزج گرفتن فتنهای پنهان وعفونتهای چرکین خیانت،جانهای قشنگی به قربانگاه رفت تا نهنگ فتنه درکام خفت گرفتار آید.

سید حرمت الله موسوی مقدم:: دی نام یکی از ماههای سخت سال ایرانی است،ماهی سردوبرفی با رتبه دهم تقویم ومشهور به سردی وسکون وایستا یی ومعروف به یخ و کو لاک وکوران وکشمات،دراین ما ه همه درتلاشند که با آشیا نه سازی وپو ششهای گرما زا خودرا ازگزند دی مصون دارند،اما بادی وزیدو لاله ای روئیدوخاری تکید،آری:حما سه ای جان گرفت،گل وحدت ثمرداد،درخت دوستی ببارنشست،خورشید خدا شعله کشید، فرمان ولا رخ نمود،لشکرعدو زمینگیرشد،فتنه شیطان افول کرد وآشوب سپاه دشمن خاموش گردید.9دی سیل مردم بازجوشید/تمام سینه ها آخرخروشید/خس وخاشاک راازشهرراندند/سران فتنه زیر پای ماندند/هیبت حضورمردم درفتنه88چون دم مسیحا یی ظهورنمود ونحوست عدد نه را به حلاوت ومیمنت تبدیل ورتبه دی را به عدد12ارتقاء بخشیدوبهار درزمستان متولدشد،یخ آب گردید،کولاک به کاج مبدل وبوران نیز به بهروزی تغییر یافت،گرمای گل وجود بندگان خدا سرمای دی را به سلامت تبدیل کرد وتگرگ تشربه تورتابناک اقتدانمود.ازاین غم شهرگو یا پرزشیراست /دی ازگرمای این دلها چوتیر است/حماسه نهم دیما ه 88 درکسوت یک قول ماندگار،حرکت برخواسته ازبصیرت،حضوردرلحظه نیاز،جهشی درفضای غبار،مولود ایمان واراده ای انقلابی،نمادهوشمندی امام وانقیاد ملت،برج بیداری،مظهر آزادگی،برشی ازمحرم، خیزشی ازعاشورا ونگاهی ازنینوای حسینیان.ع بود .البته ازنگاهی دیگر،این حادثه ،عندهنجارشکنی،عین اردوکشی خیا با نی،آشو ب خا نگی، انهدام دارائیهای دشمن،دفن فتنه وشرارت،عبوراز قانون،ایستادگی درمقابل حاکمیت،ترویج نا فرمانی مدنی،تردیدافکنی سیاسی،تعمیق افراط وهتک حرمت به خون خدابود،هواآشفته بودوشهر مجنون/زمین سردرگریبان ،چشم پرخون/به عا شورا کسی رقصید؟اوکیست؟/کی بودبا شاه دین جنگید،کوفیست؟/.نهم دی ماه88،میراث شاعرانه ای است که با پرواز نرم درفضایی خشن به طیران آمدوبا فریا دهای خاموش چترخوبیهارا درزیر بارانهای تلخ روزگار بپاکرد.درنهم دیماه 88ودرفصل نزج گرفتن فتنهای پنهان وعفونتهای چرکین خیانت،جانهای قشنگی به قربانگاه رفت تا نهنگ فتنه درکام خفت گرفتا رآید.خونهای پاکی به فرش تهران جاری شد تا مانگاری انقلاب شهیدان در عرش آسمان جاودانه شود.درآستانه تولداین این مولود میمون به سفرکنندگان عزت افزا چنین میگوییم ای شهید:قسم برجامه پاکی که ازعشقت به تن کردم/که تا جان دربدن دارم فراموشت نخواهم کرد.درنهم دی 88محشر مردم جلوه نمود،باغ گلستان مهرثمرداد،فال حافظ ترجمه شد،روئیاهای صادقه تعبیرگردید،فنجان می ماندگا ر وخط سفید بردشت سیاهی سایه افکند وبه قول شاعر:حما سه می خروشید ازگلو شان /زرگها خون غیرت سخت جو شان /همه عمار گون آماده هشیار/تمام شهربیدارند بیدار/خسی حرمت شکن آشوب کرده /شغالی بیشه را مخروب کرده /هلا ای فتنه گر،شیطان ،حرامی /میان بیشه شیران چرایی؟ /در آوردگاه نهم دی ،وصال عشق حاصل شد،شراره شور درشراب انگور محو وصداقت درشهر شیدایی بپا گردید،امساک یوسف برشیطان شهوت غالب ،طلسم لیلی درپیله مجنون وتیشه فرهاد درفتنه شیرین کارگرشد،سفاهت گنجشک درصفای سیمرغ رنگ باخت ومکرروبه درقلمرو شیر نقش برآب گردید.سر زیبا یی چشمان تودعوا شده است/بین ماه ومن ویک عده اساتیدهنر.آری:9دی کتاب عشق رادرگینس تاریخ به ثبت رسانید ونگاه عاشقی رابرستون سخاوت حک نمود،انگبین آزادی را برآتش عدو فروریخت .عجز عدوی ما در محراب این روزچون نقطه ای برمثنوی مولانا،هجوی بردیوان حا فظ،خاری درگلستان سعدی،نمی بریم مولوی وچکه ای برامواج عظمت ایران عظیم بود که همه را به خنده واداشت.دراین داستان ،کودک نفس دشمن باآب نبات نادانی قصد تسخیر دنا وفتح دما وند کرده بود غافل ازاینکه:به ایران،رهبری فرزانه داریم/اشارت او کندجان می سپاریم/چه تیرآخته دردست اوئیم/بمیریدازحسد سرمست اوییم/صف آراییست،امادرغباراست/میان فتنه ره دشوار وتاراست/اینک خدای حکیم راصدهزاربارشاکروسپاسگزاریم که انقلاب مادرحصن حصین قادرمتعال ،هدایتهای رهبری وهوشیاری سیل دشمن سوز وسد بنیان افکن ملت وبه یمن 9دی و22بهمن و13آبان و12فروردین از آسیب نفاق وفتنه وترور وتکفیر وتجاوز وتزویر درامان است امابازباید متوجه بودکه:بصیرت یاب،بیداراست دشمن/زحقدوکینه تبداراست دشمن/چراغ راه ماراجزولی نیست/کسی رهبربجز سیدعلی نیست.

 

انتهای پیام/س

تازه ترین مطالب

پربیننده ترین مطالب